Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy / Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

 

Kierownik

mgr Dorota Grygoruk

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Ewa Marciniak

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

 

Kontakt

Kontakt

O NAS

ZPO i ZOL są to dwa połączone ze sobą zakłady tj.: Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy (ZPO) istniejący od 2002 roku oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL), który powstał w 2004 roku, dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Mamy też możliwość przyjęcia pacjenta za pełną odpłatnością czyli 135,00 zł za dzień pobytu (cena nie obejmuje kosztu leków i pieluchomajtek, które pacjent/rodzina pacjenta zapewnia we własnym zakresie). Pacjentami zajmuje się wykwalifikowany zespół, który posługuje się nowoczesnym sprzętem do pielęgnacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W pełnej ciepła atmosferze, życzliwych profesjonalistów, w malowniczo położonym zakładzie, oddychając czystym mazurskim powietrzem, znoszenie choroby i jej skutków nie musi być dotkliwe.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Stały postęp nowoczesnej medycyny ratunkowej i wzrost poziomu wiedzy na temat cywilizacyjnych schorzeń neurologicznych, starzenie się społeczeństwa powoduje, że osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnego życia, w stanie wegetatywnym, wymagających profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, stale przybywa.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy sprawuje opiekę nad osobami wymagającymi przewlekłej wentylacji mechanicznej, z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej za pomocą respiratora. Zadaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych i osób, które przebyły leczenie szpitalne. Osoby te mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, powinny czasowo przebywać pod fachową opieką.

Działania podejmowane w zakładzie mają na celu przygotowanie rekonwalescenta - pacjenta i jego rodziny, po ciężkiej ograniczającej jego sprawność chorobie do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia. W zakładzie wdrożony jest program profilaktyki i leczenia odleżyn, groźnego powikłania zdarzającego się pacjentom obłożnie chorym.

 

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY
W skład zespołu terapeutycznego wchodzi lekarz, pielęgniarki, opiekunki medyczne, fizykoterapeuci, terapeuta zajęciowy, psycholog, logopeda, dietetyk, lekarze różnych specjalności (w zależności od potrzeby). Pielęgniarska kadra jest doskonale przygotowana do opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Większość ma ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie opieki długoterminowej oraz specjalizacje z zakresu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii, geriatrii, oraz liczne kursy specjalistyczne.


WARUNKI POBYTU

Sale 2 lub 3 osobowe z łazienkami, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zakład posiada salę rehabilitacyjną i salę dziennego pobytu.

SPOSÓB I TRYB KIEROWANIA
Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego oraz zasady odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. 

 

Komplet formularzy do wypełnienia przez lekarza i pielęgniarkę zajmującą się pacjentem jest do pobrania poniżej.

  1. Podanie o przyjęcie do ZPO / ZOL
  2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego / Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  4. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zak. Opiekuńczego / przebywającego w Zak. Opiekuńczym
  5. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL / ZPO
  6. Karta kwalifikacji dorosłych do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego
  7. Karta kwalifikacji do przewlekłej wentylacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym