Aktualności / News

Aktualności/News:

30.05.2017

Raport końcowy z realizacji projektu pdf

 


 

28.12.2016

O godz. 10.00 odbyła się konferencja zamykająca I rozszerzony etap pn” Wykorzystanie geotermii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i czynnika chłodniczego do central wentylacyjnych w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku. Kierownik  w/w Projektu przedstawił zakres działań wykonanych prac tj: wymianę stolarki okiennej wraz  z montażem rolet zacieniających okna, wymianę opraw i źródeł światła konwencjonalnego na oprawy energooszczędne typu LED, instalację pomp ciepła i montaż chłodnic przy centralach wentylacyjnych. W/w zakres działań został przedstawiony na slajdach potwierdzających ich rzeczywiste wykonanie. Zostały również omówione rezultaty i wyniki jakie zostały osiągnięte po wykonaniu powyższych prac na terenie Szpitala.
Autor Projektu omówił szczegóły rozwiązań jak również wizje dalszej modernizacji przedstawionych działań.
W konferencji wzięło udział 49 osób.
Zakończenie tego etapu: 31.12.2016r.

 


 

27.12.2016

Osiągnięte korzyści, oszczędności:

  • Wymiana stolarki okiennej – z okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=1,6 W/m²*K, na okno PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m²*K – 340 szt. o powierzchni 1 302 m².
  • Montaż urządzeń zacieniających okno w ilości - 129 szt. o powierzchni 522 m². Poprawa efektywności energetycznej budynków do osiągnięcia niższego poziomu zużycia ciepła i chłodu.
  • Wymiana oświetlenia wbudowanego w ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach administracyjnych oraz pomieszczeń sal chorych, gabinetów zabiegowych i pozostałych. Wymiana opraw i źródeł światła konwencjonalnych na oprawy energooszczędne typu LED – 2 308 szt. o mocy 47 586,2W. Oszczędności energii elektrycznej dla oświetlenia na poziomie 50%.
  • Instalacja pomp ciepła – 2 szt. po 30 kW

- podgrzanie ciepłej wody użytkowej w 100% o mocy 60kW w okresie całego sezonu grzewczego oraz dla pokrycia nierównomierności rozbioru i braku wsparcia w niesprzyjających warunkach pogodowych przez instalację solarną. Rezygnacja z korzystania sieci PEC poza sezonem grzewczym. Oszczędność szacunkowa od 15 do 20% kosztów na energię cieplną oraz lokalne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery lub uniknięcia emisji CO2 - 986,11 [Mg/rok].
- wytwarzanie chłodu na potrzeby instalacji wentylacji w ilości 180 kW chłodu (eliminacja agregatu wody lodowej o mocy zainstalowanej – 79,2 kW). Oszczędności kosztów energii elektrycznej poprzez wyłączenie energochłonnego agregatu wody lodowej.

  • Montaż chłodnic przy centralach wentylacyjnych

- modernizacja instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja) w ilości 5 szt. poprzez montaż chłodnicy przy centralach wentylacyjnych. Poprawa efektywności energetycznej do zwiększenia komfortu, osiągnięcia temperatury pomieszczeń obsługiwanych przez zmodernizowane centrale (utrzymanie stałej temperatury pomieszczeń w okresie zimowym oraz letnim).

 

Achieved benefits, cost savings:

  • Replacement of window frames - with wooden windows of the heat transfer coefficient U = 1.6 W / m2 * K for PVC windows of the heat transfer coefficient U = 0.9 W / m2 * K - 340 pcs. With an area of 1 302 m2.
  • Installation of window shading in the amount - 129 pcs. With an area of 522 m2. Improving the energy efficiency of buildings to achieve a lower level of consumption of heat and cold.
  • Replacing the lighting built into the passageways, rooms and administrative spaces, wards, treatment rooms and other. Replacement of luminaires and light sources from conventional to energy-saving LED clearance - 2 308 pcs. With a capacity of 47 586.2 W. savings in electricity for lighting at 50%.
  • Installation of heat pumps 2 pcs. 30 kW each:

DHW heating 100% of the power of 60 kW during the entire heating season and to cover uneven harvest and lack of support in unfavorable weather conditions, the solar installation. Resignation of using the PEC network during heating season. Estimated savings from 15 to 20% of the cost for thermal energy and reducing local air emissions or avoid CO2 emissions - 986.11 [Mg / year].
Production of cold for the installation of ventilation with 180 kW cooling (elimination of the chiller with an installed capacity – 79.2 kW). Saving electricity costs by turning off energy -consuming chiller.

  • Installation of coolers with air handling units

Modernization of ventilation with heat recovery (recuperation) at 5 pcs. By installing coolers with air handling units. Improving energy efficiency to increase comfort, achieve room temperature supported by modernized control (to maintain a constant room temperature in winter and summer).

 


 

08.12.2015

Dnia 8.12.2015 roku w Szpitalu Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. odbyła się konferencja otwierająca rozpoczęcie realizacji projektu pn.: Wykorzystanie geotermii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i czynnika chłodniczego do central wentylacyjnych w Szpitalu „PRO-MEDICA” w Ełku” na której zostały omówione główne założenia projektu - jego cele, wskaźniki oraz osiągnięcia. Uczestnicy mieli możliwość dokładniejszego zapoznania się z przyjętymi w projekcie pracami oraz zakładanymi efektami realizacji projektu. Konferencję zakończono panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy omawiali poszczególne zagadnienia, zadawali pytania oraz wymieniali się wiedzą i doświadczeniem.

 


 

09.10.2015

Dnia 9 października została zawarta umowa na realizację zadania polegającego na wymianie stolarki okiennej w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. w ramach projektu. Planowany termin realizacji zadania to 30.12.2015.

On 9 October was signed an agreement on the task of exchange and modernization of window frames in the hospital, " Pro - Medica " in Elk Sp .o.o within the project. The planned completion date is 30/12/2015.